NL | EN

Privacy Statement


1. Inleiding

Home Inspirations® conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen de door jou verstrekte informatie met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gevraagde gegevens in het contact worden alleen gebruikt om met je in contact te komen naar aanleiding van jouw contactaanvraag. Home Inspirations geeft jouw persoonlijke gegevens niet door aan derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Gegevens over jouw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisatie en communicatie over onze producten en diensten. De door jou op deze wijze aan ons ter beschikking gestelde informatie wordt door ons uitsluitend in overeenstemming met de wet gebruikt en zal op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden aangewend. Met deze privacyverklaring geeft Home Inspirations nader inzicht in hoe zij in overeenstemming met de AVG met jouw persoonsgegevens omgaat.


2. Wie zijn wij?

Home Inspirations B.V. is gevestigd aan de Van Weerden Poelmanweg 1a, 7602 PC Almelo. Home Inspirations is een meubelverhuurbedrijf ingeschreven bij Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) in Nederland met KvK nummer 71300422.


3. Technische informatie

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over (de apparaten van) onze bezoekers. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over het apparaat waarmee de website wordt bezocht, het IP-adres van jouw apparaat, het IP-adres van jouw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, de datum en het tijdstip van jouw bezoek, het internetadres van de website van waaruit je rechtstreeks bent doorgelinkt, de pagina's die je hebt bezocht en de informatie die je op de website hebt bekeken, de geo-locatie waar jij je bevindt en het materiaal dat je naar de website verzendt en downloadt. Wij gebruiken deze technische informatie om de website te beheren en de kwaliteit en effectiviteit van onze website te verbeteren.


4. Cookies

De website van Home Inspirations maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, wat jouw bezoek vergemakkelijkt en Home Inspirations helpt te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt cookies weigeren zoals hierboven beschreven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

5. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij mogen jouw gegevens in de volgende gevallen opslaan en verwerken:

Als je Home Inspirations toestemming heeft gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op jouw verzoek maatregelen te nemen voor het aangaan van een overeenkomst;

Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Home Inspirations rust; Als de verwerking noodzakelijk is om jouw vitale belangen of die van anderen te beschermen;

Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Home Inspirations is opgedragen;

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Home Inspirations of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van jouw persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen dan die belangen.


6. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jou aangeboden diensten, waaronder meubelverhuur en verhuisservice, zo goed mogelijk uit te voeren en klachten en geschillen te behandelen. Home Inspirations gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Je te informeren over interessante aanbiedingen van producten en diensten van Home Inspirations en van derden.

• Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotionele acties die voor jou interessant kunnen zijn, alleen als jij je daarvoor heeft aangemeld (opt-in).

Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het uitvoeren van interne controles en operationele veiligheid en het uitvoeren van audits.

Ondersteuning bij huisvesting, verhuizing en vervoer.

Het maken van afspraken met verzekeraars.


7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Home Inspirations kan de volgende persoonsgegevens verwerken. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door jou verstrekte persoonsgegevens correct en actueel zijn.

NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

Geboortegegevens;

Nationaliteit, Burgerservicenummer en kopie identiteitsbewijs;

Andere inhoud die je op vrijwillige basis verstrekt.


8. Derden

Home Inspirations kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers, overheidsinstanties, andere zakelijke relaties en in alle andere gevallen waarin wij daartoe verplicht kunnen worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk bevel. De verstrekking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals vermeld onder "Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?". Home Inspirations heeft de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


9. Jouw rechten

Wij hechten eraan dat je gemakkelijk gebruik kunt maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je een van de hieronder opgesomde rechten die je toekomen wenst uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven.


Gegevens inzien en/of wijzigen

Je kan ons te allen tijde verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt, uit welke bron de gegevens afkomstig zijn en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kan je te allen tijde contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. In het onwaarschijnlijke geval dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben verzameld, zullen wij deze corrigeren. Wij zullen je informeren als wij jouw persoonsgegevens hebben gewijzigd.


Verwerking van jouw gegevens beperken

Als je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij over jou bewaren, kunt je een verzoek indienen om de verwerking van jouw gegevens tijdelijk te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van jouw gegevens totdat deze naar jouw mening in orde zijn. Je kunt te allen tijde een verzoek tot beperking van de verwerking indienen. Wanneer wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken, stellen wij je daarvan op de hoogte.


Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de persoonsgegevens die wij over jou bewaren opvragen. Het staat je volledig vrij deze gegevens over te dragen aan derden.


Recht om vergeten te worden

Indien je niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kun je verzoeken om verwijdering van al jouw persoonsgegevens. Je kunt ons te allen tijde verzoeken al jouw gegevens te verwijderen. Je kan ook te allen tijde jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens intrekken. Wij zullen stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor jij toestemming heeft gegeven. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden.


Procedure, reactietijd en kosten

Wij proberen jouw verzoeken zoals genoemd in dit kader zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te verifiëren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan. Jouw verzoeken worden in beginsel elektronisch verwerkt, tenzij dit niet mogelijk is of je anders verzoekt. In beginsel brengen wij je geen kosten in rekening voor de behandeling van jouw voornoemde verzoeken, tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je om extra kopieën verzoekt in het kader van het inzagerecht.


10. Veiligheid

Home Inspirations stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit met behulp van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Home Inspirations met hen overeengekomen dat zij jouw persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


11. Bewaartermijn

Home Inspirations bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Alle gegevens worden uiterlijk 7 jaar na het einde van onze opdracht verwijderd, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden vanwege een wettelijke verplichting.


12. Vragen, opmerkingen, klachten

Hen je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Home Inspirations, dan kan je schriftelijk (Van Weerden Poelmanweg 1a, 7602 PC Almelo, Nederland) of per e-mail op info@home-inspirations.nl contact met ons opnemen. Je kan ons ook telefonisch bereiken op telefoonnummer +31 (0)85 4894809. Indien je het niet eens bent met het gebruik van jouw persoonsgegevens door Home Inspirations, kan je ook een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.


13. Datalekken

Indien er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via info home-inspirations.nl.


14. Wijzigingen

Home Inspirations behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit de privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tussen Home Inspirations en een betrokkene tot stand te brengen.


15. Overige bepalingen

Op de bepalingen van deze privacyverklaring en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.