Privacy Statement


1. Inleiding

Home Inspirations® conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen de door u verstrekte informatie met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gevraagde gegevens in het contact worden alleen gebruikt om met u in contact te komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. Home Inspirations geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Gegevens over uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisatie en communicatie over onze producten en diensten. De door u op deze wijze aan ons ter beschikking gestelde informatie wordt door ons uitsluitend in overeenstemming met de wet gebruikt en zal op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden aangewend. Met deze privacyverklaring geeft Home Inspirations nader inzicht in hoe zij in overeenstemming met de GDPR met uw persoonsgegevens omgaat.


2. Wie zijn wij?

Home Inspirations B.V. is gevestigd aan de Van Weerden Poelmanweg 1a, 7602 PC Almelo. Home Inspirations is een meubelverhuurbedrijf ingeschreven bij Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) in Nederland met KvK nummer 71300422.


3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over (de apparaten van) onze bezoekers. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over het apparaat waarmee de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, het internetadres van de website van waaruit u rechtstreeks bent doorgelinkt, de pagina's die u hebt bezocht en de informatie die u op de website hebt bekeken, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u naar de website verzendt en downloadt. Wij gebruiken deze technische informatie om de website te beheren en de kwaliteit en effectiviteit van onze website te verbeteren.


4. Cookies

De website van Home Inspirations maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, wat uw bezoek vergemakkelijkt en Home Inspirations helpt te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt cookies weigeren zoals hierboven beschreven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw gegevens in de volgende gevallen opslaan en verwerken:

- Als u Home Inspirations toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

- Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voor het aangaan van een overeenkomst;

- Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Home Inspirations rust; Als de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen;

- Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Home Inspirations is opgedragen;

- Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Home Inspirations of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen dan die belangen.


6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten, waaronder meubelverhuur en verhuisservice, zo goed mogelijk uit te voeren en klachten en geschillen te behandelen. Home Inspirations gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- U te informeren over interessante aanbiedingen van producten en diensten van Home Inspirations en van derden.

- U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotionele acties die voor u interessant kunnen zijn, alleen als u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).

- Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het uitvoeren van interne controles en operationele veiligheid en het uitvoeren van audits.

- Ondersteuning bij huisvesting, verhuizing en vervoer.

- Het maken van afspraken met verzekeraars.


7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Home Inspirations kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door u verstrekte persoonsgegevens correct en actueel zijn.

- NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

- Geboortegegevens;

- Nationaliteit, burgerservicenummer en kopie identiteitsbewijs;

- Andere inhoud die u op vrijwillige basis verstrekt.


8. Derden

Home Inspirations kan uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers, overheidsinstanties, andere zakelijke relaties en in alle andere gevallen waarin wij daartoe verplicht kunnen worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk bevel. De verstrekking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals vermeld onder "Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?". Home Inspirations heeft de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


9. Uw rechten

Wij hechten eraan dat u gemakkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u een van de hieronder opgesomde rechten die u toekomen wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven.


Gegevens inzien en/of wijzigen

U kunt ons te allen tijde verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt, uit welke bron de gegevens afkomstig zijn en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. In het onwaarschijnlijke geval dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben verzameld, zullen wij deze corrigeren. Wij zullen u informeren als wij uw persoonsgegevens hebben gewijzigd.


Verwerking van uw gegevens beperken

Als u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij over u bewaren, kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw gegevens tijdelijk te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens totdat deze naar uw mening in orde zijn. U kunt te allen tijde een verzoek tot beperking van de verwerking indienen. Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, stellen wij u daarvan op de hoogte.


Recht op gegevensoverdracht

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren opvragen. Het staat u volledig vrij deze gegevens over te dragen aan derden.


Recht om vergeten te worden

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunt u verzoeken om verwijdering van al uw persoonsgegevens. U kunt ons te allen tijde verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt ook te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Wij zullen stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden.


Procedure, reactietijd en kosten

Wij proberen uw verzoeken zoals genoemd in dit kader zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te verifiëren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch verwerkt, tenzij dit niet mogelijk is of u anders verzoekt. In beginsel brengen wij u geen kosten in rekening voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u om extra kopieën verzoekt in het kader van het inzagerecht.


10. Veiligheid

Home Inspirations stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit met behulp van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Home Inspirations met hen overeengekomen dat zij uw persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


11. Bewaartermijn

Home Inspirations bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Alle gegevens worden uiterlijk 7 jaar na het einde van onze opdracht verwijderd, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden vanwege een wettelijke verplichting.


12. Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Home Inspirations, dan kunt u schriftelijk (Van Weerden Poelmanweg 1a, 7602 PC Almelo, Nederland) of per e-mail op info@home-inspirations.nl contact met ons opnemen. U kunt ons ook telefonisch bereiken op telefoonnummer +31 (0)85 4894809. Indien u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door Home Inspirations, kunt u ook een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.


13. Datalekken

Indien er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, verzoeken wij u dit direct te melden via info home-inspirations.nl.


14. Wijzigingen

Home Inspirations behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit de privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tussen Home Inspirations en een betrokkene tot stand te brengen.


15. Overige bepalingen

Op de bepalingen van deze privacyverklaring en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.