Disclaimer


Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:


Functioneren van deze website

Home Inspirations garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Home Inspirations is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Home Inspirations aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.


Virussen

Home Inspirations garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.